ไทย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรมที่มีมาตรฐานชั้นนำ สำหรับ โครงการเชิงที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ the change ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับราคา ส่วนโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัทมีแผนจะพัฒนาในอนาคต ตามความเหมาะสมของทำเลและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทำเลนั้นๆ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้าและมอบสิ่งดีๆ แก่สังคม ผ่านการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโคราชภายในปี 2567

ประวัติบริษัท

บริษัทเชนจ์ เอสเตท จำกัด แต่เดิมชื่อบริษัท ไทยเมโทรเคปปิตอล จำกัด เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมาในหลายทำเล โดยพัฒนาทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง จนกระทั่งผู้บริหารได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งประสานแนวคิดและประสบการณ์การทำงาน ของทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์โครงการคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้า “The Change” Shift your future ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไทยเมโทรเคปปิตอล จำกัด มาเป็นชื่อ บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด เพื่อรองรับแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2567

วิศัยทัศน์

ก้าวขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโคราชและภาคอีสาน ภายในปี 2567 ด้วยนวัตกรรมแห่งความคิด เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย,สุขภาพ,อาชีพของผู้บริโภค

พันธกิจ

ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

1. ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทพิถีพิถันคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี มีคุณภาพสูงที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพและมีเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าพร้อมเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ยิ่งกว่านั้น บริษัทจะมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้ง บริษัทผู้ผลิตและออกแบบ ที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาสินค้าที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของบริษัท

ต่อลูกค้า

2. ต่อลูกค้า
สำหรับลูกค้าทุกคนของบริษัท บริษัทจะมุ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล เช่น สมาร์ทโฮม บิซโฮม(บ้านและที่ทำงานในที่เดียวกัน) และบริษัทฯยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ต้องตอบสนองความสุข,สุขภาพของคนในครอบครัวได้ทุกวัย ด้วยพันธกิจดังกล่าว บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิค อาคารพานิชย์ และคอนโดมิเนียม ประเภทต่างๆ ให้ ตอบสนองความต้องการขั้นกว่าของผู้บริโภคเสมอ โดยสำหรับที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นมาจึงต้องมีคุณสมบัติหลัก ในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางและใช้ชีวิตในทำเลที่ดีเยี่ยม ความสบายและปลอดภัยในการอยู่อาศัย มีประโยชน์ใช้สอยที่จะรองรับทุกกิจกรรมการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และยังต้องมีคุณสมบัติแบบ”สมาร์ทโฮม”เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในยุค 5G อย่างปัจจุบันและเหนือกว่าที่อยู่อาศัยทั่วไปดังนี้คือ
▹ มีความสะดวกสบาย ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยสั่งการผ่านมือถือได้
▹ มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้อยู่อาศัย
▹ จะต้องช่วยผู้อยู่อาศัยให้ประหยัดพลังงาน ทั้งน้ำและไฟฟ้า
▹ จะต้องช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมคุณภาพของอากาศการไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิต่างๆภายในบ้านได้อีกด้วย

ต่อสังคมภายในองค์การและภายนอกองค์กร

3. ต่อสังคมภายในองค์การและภายนอกองค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรภายใต้หลักการ หลักดังนี้
3.1 ต่อพนักงานภายในองค์กร เน้นมองความก้าวหน้า, มั่นคง, ความสุข, สุขภาพดีให้กับบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และมีความท้าทายในชีวิตการทำงาน 3.2 ต่อสังคมภายนอกองค์กร เน้นพัฒนาโครงการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสิ่งที่ดีในสังคม, เยาวชน เช่น ด้านการศึกษาที่จะมีความรู้ความชำนาญไปต่อสู้กับชาวโลก, สำหรับผู้สูงอายุ จะเน้นการมีสุขภาพดีและมีคุณค่าในสังคม ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ หลักการของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯจึง ได้มีนโยบายในการดำเนินงานทางด้านสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังนี้คือ การดูแลพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ▸ บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง เป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน ด้วยความตระหนักว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง บริษัทฯให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยสาเหตุหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงในการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษทางวินัยด้วยความสุจริต ▸ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการ พนักงานที่ชัดเจนผ่านคู่มือพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลักประกันสุขภาพ และหลักประกันชีวิตของพนักงาน ตลอดจนไม่เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานทั้งในเรื่องการจ้างงานและ ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล ▸ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงาน ไปพร้อมๆ กับการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการพัฒนาของบริษัทฯ ▸ บริษัทฯ ยังได้รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานในบริษัทฯ มีชีวิตการทำงานอย่างสมดุล มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในองค์กร เพื่อการทำประโยชน์ ต่อสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจรรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การวิ่งและการปั่นจักรยาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ▸ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นการออกแบบ สินค้าของบริษัท ให้มีลักษณะการออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน รวมถึงการก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของโลกร้อน นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะเลือกใช้ เทคโนโลยีการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง การติดตั้งนวัตกรรมที่จะ ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า และลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ต่อผู้ถือหุ้นด้วย Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส

4. ต่อผู้ถือหุ้นด้วย “Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส”
ด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคม บริษัทฯจึงมุ่งที่จะพัฒนาระบบ Corporate Governance เน้นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมและวัดค่าได้ เพื่อให้พนักงานทุกคนขององค์กร แข่งขันกันทำความดี, สร้างธรรมาภิบาล และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนด วัฒนธรรมองค์กรในข้อแรก คือ การทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานต้องปฏิบัติงาน และดำเนินการทุกเรื่องกับฝ่ายงานภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ปราศจากการ คอร์รัปชั่น
ดังนั้นในทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินงาน จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใช้กลไกของการตรวจสอบ ภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย พร้อมกับได้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ และสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับให้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

CallAction