ไทย

ซื้อ/ขายที่ดิน

แบบฟอร์มส่งข้อมูลที่ดิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ข้อมูลที่ดิน
ตำแหน่งที่ตั้ง
รายละเอียดผู้ส่ง
แผนที่/ผังระวาง/ผังแสดงรูปร่างที่ดิน
เลือกรูปภาพ
ไม่เกิน 3 ภาพ รองรับไฟล์ jpeg, jpg, png เท่านั้น (รวมไม่เกิน 4MB)
นามสกุลไฟล์ PDF เท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 4MB)
หมายเหตุ
CallAction