ไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงออกนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติตาม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และมาตรฐานที่กำหนดไว้

  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคล (Personal Data Protection Policy) Updated 11/11/2564 ดาวน์โหลด
  • คําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ดาวน์โหลด

คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
ที่อยู่ : 90/9-12 ถนน ประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ของบริษัท : www.changeestate.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66 90 007 7778
อีเมล : support@changeestate.co.th
CallAction